2017-11-14 18:57:27

Trải qua 4 tháng nui BTC đã nhận được từ 4/11- 13/11 các hội viên báo về số lượng thu như sau:
1/ Mỹ Trang: 1 chú heo nuôi kỳ sau
2/ Thân Ngọc Hiếu: 1.000.000 VNĐ (nhận từ tk)

2017-07-18 12:04:58

Kết quả thu heo công đức lần 6
https://www.facebook.com/events
-------------------------------
BTC chương trình "Nuôi heo công đức- Gây quỹ cộng đồng" xin gửi đến danh sách các hội viên đã gửi về chương trình thu heo công đức lần 6 như sau:
1/ Tik tok: 1.000.000 VNĐ
2/ cô Hương Dương: 500.000 VNĐ

Chương trình chính

Bài viết nổi bật