- Số lượng tham gia: 7 người (xe 7 chỗ)
- Đăng ký: mọi người tham gia hoa hỷ đăng ký trực tiếp tại đây bằng cú pháp
<tôi tham gia>
- thời gian đăng ký: sẽ chốt khi đủ số lượng
- Tập trung: 5h00 tại chùa Phổ Quang
- Nội dung:
+ Buổi sáng: bàn giao nhà, dùng cơm tại chùa
+ Buổi chiều: thăm hai mái ấm tại huyện Giồng Trôm và Châu Thành
- Quà Tặng dự kiến:
+ Tân gia mái ấm 09: 01 quạt mái, 01 nồi cơm điện
+ Thăm hai mái ấm: 500k/ hộ và 01 giỏ quà tết.

2