Hằng năm, vào ngày lễ Phật Đản được tổ chức từ mùng 8 đến 15 tháng Tư âm lịch, tại các chùa, Tự viện, Tịnh Xá, Phật tử trong và ngoài nước đều thực hiện nghi thức Phật Đản, trong đó có lễ Tắm Phật.
CLB Hạnh Nguyện trong chuyến thiện nguyện tại Bình Thuận sắp đến ngày 30-31/5 cũng sẽ tiến hành nghi thức này. Nay xin chia sẻ vài ý nghĩa xoay quanh về nghi thức "Tắm Phật" trong ngày Phật Đản.

Khi nói về lịch sử Đức Phật chúng ta cần chú ý hai vấn đề:
- Về gốc độ Huyền Sử: (nghĩa là sự kiện xoay quanh về yếu tố huyền thoại): trong khi thức Tắm Phật này yếu tố Huyền sử ở chỗ Sự Tắm Phật. Theo truyền thuyết, khi Đức Phật ra đời, trên cung trời Phạm Thiên cho chín con rồng phun nước thơm xuống làm mưa tắm Phật, rãi hoa, đàn tấu ….vui mừng về sự kiện hy hữu này. Vì khi Phật ra đời sẽ làm cho nhân loại được an lạc.
- Về gốc độ Chính Sử: (ý nghĩa ẩn dụ bên trong): Tắm Phật không phải là dùng nước để tắm như chúng ta vẫn thấy, hay chỉ vào Phật Đản mới Tắm Phật nếu hiểu như vậy thì thật là tôi nghiệp cho Phật, vì một năm mới được tắm một lần phải không? Phật có thân:
+ Báo thân: do công đức tu hành và thực hành hạnh Bồ tát trong vô lượng kiếp và có được
+ Ứng thân: vì long từ bi và thương tưởng chúng sanh tùy nghi ứng hiện vô lượng thân để cứu độ chúng sanh
+ Pháp thân: là thể tánh của Phật, thể tánh thanh tịnh nơi mỗi con người đều có, pháp thân sẽ không mất và bao trùm tất cả.
Cho nên, Tắm Phật phải được hiểu là tắm gội tâm ô nhiễm nơi mỗi con người chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có Pháp thân, đều có Phật tính nhưng vì chúng ta không phát hiện ra nó và sống theo cái bên ngoài và chịu sự chi phối của tham ái, sân hận và si mê nên đánh mất nó. Cho nên, khi tắm Phật nghĩa là tắm rữa nội tâm chính mình, đứng trước Đức Phật chính là đối diện với nội tâm chính mình.
Khi dùng nước tắm Phật chính là gội rữa tâm mình, nước đó chính là dòng nước Pháp thanh tịnh rữa các sân hận, si mê và phiền não nơi chính mình, làm cho tấm trí ta được khai mở, sáng suốt. Là người phàm, không ai vẹn tròn. Tâm thanh tịnh, trong sáng giúp chúng ta thấy những điều lỗi lầm, sai trái do thân, khẩu, ý tạo ra để sám hối, từng bước chuyển biến thăng hoa.
Cho nên, Chư Tổ khi xưa đã nêu lên ý nghĩa Phật Đản thông qua bài kệ TẮM PHẬT sau:
>>>>Bài dịch là:
Con nay rưới tắm các Như Lai
Trí sạch trang nghiêm công đức lớn
Chúng sanh năm trược rời cấu trần
Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.
Trong thành Tỳ Gia chưa từng sinh
Giữa cây Sa La chưa từng diệt
Bất sinh bất diệt đức Cồ Đàm
Trong mắt nhìn xem càng thêm bớt.
Sáng nay là mồng tám tháng tư
Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt
Chín rồng phun nước ngoài trời đến
Hoa sen đỡ bước theo đất mọc.
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.

images

le tam phat

(Theo nguồn pgvn.vn)