"Bụng lớn hay dung, dung những việc thế gian khó dung chứa. Mặt Từ thường cười, cười những điều người đời thật đáng cười."

đó là hai câu thơ đối diễn tả hình ảnh hóa thân của Bồ Tát Di Lặc từ Bố Đại Hòa Thượng xứ Phụng Hóa, châu Minh, thuộc đời nhà Lương, Trung Quốc. Ngài có thân hình mập mạp, bụng lớn tròn đầy, với nét mặt Từ bi và lúc nào cũng nở nụ cười hoan hỷ. Ngài có nhiều mật hạnh khác lạ, trên vai thường quảy một chiếc bị vải treo nơi đầu gậy, đi khắp đó đây khất thực.

Ai cúng gì ngài cũng nhận, rồi bỏ vào bị nhưng không bao giờ đầy. Ngài đem những phẩm vật đó phân phát cho đám trẻ con, hoặc những người đói khổ. Ngài thường giáo hóa người đời nên lánh dữ làm lành. Không ai biết Ngài ở đâu và danh tánh là gì?

Hóa thân Bồ tát Di Lặc sẽ được tái hiện vào chương trình DI LẶC VUI XUÂN - BÍNH THÂN tại tỉnh BẾN TRE vào ngày 24/1.

ĐỨC DI LẶC