Trên bước đường gieo duyên cho thành viên tham gia CLB Hạnh Nguyện trồng ruộng phước điền lên Tam Bảo mà hiện diện là Tăng Ni - người kế thừa gia tài sự nghiệp của Đức Phật.

Trong kinh Đức Phật dạy trong tất cả sự cúng dường, duy chỉ có pháp cúng dường Tam Bảo là thù thắng nhất và phước báo tròn đầy nhất. Và người xưa cũng có dạy: "Nhất nhơn tác phước thiên nhơn hưởng; vạn độc thọ khai vạn thọ hương" (nghĩa là: “một người làm phước thì ngàn người hưởng lây; như một bông hoa nở thì trong vườn thì ngàn bông hoa còn lại đều thơm”).

Xin được chúc mừng tất cả những ai đã từng gieo trồng ruộng phước lên Tam bảo, đã từng gieo một việc làm thiện, một ý nghĩa thiện, một lời nói thiện và xin Nguyện cho những ai chưa có duyên gieo trồng nếu chỉ một lần khởi tâm hoan hỷ cho việc làm thiện của người khác thì cũng có đầy đủ phước lành mà thơm thoa như giữa rừng bông đang nở.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1