Phật là gi?

Phật là người đã giác ngộ,
Khác chúng sanh vốn dĩ chỗ mê lầm,
Phật là người nhận rõ nguồn tâm
Biết phân định chánh - tà, thiện - ác.

Phật là Thầy không chi khác,
Chẳng phải thần nên chẳng có ban cho,
Đường giác kia đã chỉ rõ cho trò,
Hãy thẳng tiến ngày kia gặp Phật.

(Phổ Quang, ngày 21/09)

hinh nen phat giao dep danh cho may tinh hinh anh 5