Pháp là gì?

Pháp là chân lý thế gian,
Phật xưa giác ngộ tìm đàn chỉ ra,
Dạy răng khắp chúng ta bà
Tùy bệnh cho thuốc gần xa đều nhờ.

Pháp kia hiện hữu xưa giờ,
Có duyên mới gặp chớ cầu sao ra?!
Dù cho cách Phật rất xa
Nương nơi pháp ấy nhận ra Phật mình.*

Phatgiao org vn Gioi thieu kinh dien Phat giao dai thua 6

----------------------
Chú thích: Phật mình là chỉ bản tánh sáng suốt, giác ngộ nơi chính mỗi người. Dù Phật không còn tại thế gian, nhưng nếu y theo lời Phật dạy thì như Phật hiện tiền.