Tăng là gì?

Tăng là đệ tử xuất gia,
Tiếp bước theo Phật Ta bà hóa duyên
Vân du khắp cả mọi miền
Truyền trao chân lý xiển dương pháp màu.

Tăng già ở tại nơi đâu
Phải từ bốn vị cùng nhau hiệp hòa *
Phát huy giáo điển Phật Đà
Để cho Phật pháp gần xa thắm nhuần.

7