"Sông ái dài muôn dặm,
Biển khổ rộng vô cùng,
Muốn khỏi đường sống chết,
Phải niệm Phật hồng danh.

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật

Phat A Di Da