Câu lạc bộ Hạnh Nguyện - Hạnh nối tiếp - Nguyện lợi tha Kính mừng Khánh đản Đức Từ Phụ A Di Đà Phật 17/11/Đinh Dậu

"Sông ái dài muôn dặm,
Biển khổ rộng vô cùng,
Muốn khỏi đường sống chết,
Phải niệm Phật hồng danh.

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật

Phat A Di Da