Nam mô Tây phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng:
Thân vàng tươi tốt,
Ba đời uy đức huy hoàng;
Ao báu sen vàng,
Mười cõi hào quang rực rỡ.
Tịnh nghiệp pháp môn nguyện mở,
Thiện nhơn liên xã xin đăng,
Theo ngài Tuệ Viễn cao tăng,
Niệm Phật vãng sanh Thánh cảnh.
Nhớ đức Di Đà Đại thánh,
Thương tình tiếp dẫn Lạc bang.
Hôm nay tất cả chúng con:
Cung kính quỳ trước đạo tràng,
Chí thành dâng nguyện lên pháp cúng.

Di Đà kinh văn phúng tụng,
Hồng danh Thánh hiệu xưng dường
Dâng đủ ngũ căn hương,
Cúng đầy bát đức thủy.
Cùng thất chi quả quí,
Với chúng diệu hoa tươi.
Cúng duờng Cực lạc Đạo sư,
Tôn vinh giờ thiêng vía Thánh
Đông Tây hai cảnh,
Cảm cách một lòng,
Cúi đầu cầu mong,
Dủ lòng chứng giám.
Tất cả chúng con nghĩ rằng:
Tự tánh Di Đà mặc cảm,
Duỳ tâm Tịnh độ nghĩ suy.
A Di Đà Phật là gì?
Là vô lượng quang,
Vô lượng thọ,
Là vô biên trí tuệ từ bi!
Duy tâm Tịnh độ là gì?
Là đất nước trang nghiêm công đức
Là phương trời tự tại an vui!
Thế nhưng tất cả chúng con,
Từ vô thỉ kiếp đến nay:
Sáu đường sanh tử tới lui,
Ba cõi luân hồi qua lại.
Đến như thế giới chúng con:
Tám nạn, ba tai kinh hãi,
Bốn suy, tám khổ chán chường.
Đến đây tất cả chúng con:
Nguyện phát minh thể tánh chơn thường,
Hầu thấy Di Đà tự tánh.
Mong xây dựng cuộc đời đạo hạnh,
Ngõ thành Tịnh độ duy tâm.
Cúi đầu thệ nguyện âm thầm,
Ngửa mặt tán dương bày tỏ.
Nam mô Tây phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.
Duy nguyện:
Núi bạch hào uyển chuyển,
Biển thệ nguyện bao la.
Thả thuyền vô để đến Ta bà,
Rước chúng hữu tình về Cực lạc.
Đồng lên bờ giác,
Cùng thoát bến mê,
Viên mãn lời thề,
Vuông tròn ý nguyện.