1. Quỹ lần 17 còn 7.361.000 VNĐ
2. Các khoản tiếp nhận kỳ thứ 18
Tổng cộng 3.100.000 VNĐ
Kỳ 18 có tiếp nhận bổ sung của cô Diệu Thanh 1.500.000 VNĐ, bé Ngân 300.000 VNĐ.

3. Các khoản chi
- 10 thùng mì Ba Miền ×58.000 VNĐ/thùng = 580.000 VNĐ
- 40 kg gạo × 11.000 VNĐ/kg =440.000 VNĐ
(Tổng cộng 110kg gạo nhưng do mtq ủng hộ các đợt trước còn lại nên chỉ cần mua 40kg).
- 11 phong bì × 150.000 VNĐ/phong bì = 1.650.000 VNĐ
Tổng chi : 2.670.000 VNĐ
=>Như vậy kết thúc kỳ 18,quỹ Hạt Gạo Hạnh Nguyện còn 7.791.000 VNĐ (7361.000 VNĐ + 3.100.000 VNĐ - 2.670.000 VNĐ = 7.791.000 VNĐ).
*****
CLB Hạnh Nguyện xin thông báo chi tiết đến cả nhà.

3