A/ Tổng thu:
- Hiện kim: 25.850.000 VNĐ (bao gồm giá trị 50 thùng mì)
1/ Trọng Nghĩa: 200.000 VNĐ
2/ Duyên Nguyễn: 600.000 VNĐ

3/ Chị Lan: 2.000.000 VNĐ
4/ Yến Anh: 200.000 VNĐ
5/ Chị Dung: 500.000 VNĐ
6/ Lượng: 500.000 VNĐ
7/ Đức: 300.000 VNĐ
8/ Cô Thủy U Kim Do: 200.000 VNĐ
9/ Chị Loan: 500.000 VNĐ
10/ Cô Hương Dương: 300.000 VNĐ
11/ Meilye Nguyen: 1.000.000 VNĐ
12/ Duc Thanh Nguyen: 500.000 VNĐ
13/ Phụng & Nghi: 50 thùng mì = 2.850.000 VNĐ
14/ Nhóm Phật tử: 3.000.000 VNĐ
15/ Vô Thường: 500.000 VNĐ
16/ David Dang: 1.500.000 VNĐ
17/ Cô Mai: 500.000 VNĐ
18/ Hoa Thiện: 500.000 VNĐ
19/ Diệu Hạnh: 500.000 VNĐ
20/ Cô liên bích: 1.000.000 VNĐ và 100 bịch bột ngọt
21/ Cô Thư: 100kg đường cát
22/ Hùng: 500.000 VNĐ
23/ Dung (bạn cô Thư): 500.000 VNĐ
24/ Nghị: 500.000 VNĐ
25/ Tuyền: 900.000 VNĐ
26/ Vũ: 200.000 VNĐ
27/ An Brenda: 1.000.000 VNĐ
28/ Trung lớn: 1.000.000 VNĐ
29/ Cô Thủy: 100.000 VNĐ
30/ Nhóm anh Quang: 4.000.000 VNĐ
- Hiện vật: 100kg đường cát và 100 bịch bột ngọt

B/ Tổng chi: 21.650.000 VNĐ GỒM:
- Gạo: 11.000 VNĐ x 1000kg = 11.000.000 VNĐ
- Mì: 57.000 VNĐ x 100 thùng= 5.700.000 VNĐ
- Tổng quà (dầu ăn, nướng tương, sữa bò): 4.950.000 VNĐ

C/ Còn: 4.200.000 VNĐ (sẽ đưa vào quỹ CLB để duy trì các hoạt động tiếp theo)
Ghi chú: gieo duyên cúng chùa 4.000.000 VNĐ từ kinh phí tiền xe.
Xin hoan hỷ gửi đến toàn thể quý MTQ và Thành viên được rõ.

15