I. Tổng quỹ còn cuối kỳ 22: 10.334.000 VNĐ

II. Tổng thu: 7.300.000 VNĐ đính kèm danh sách ủng hộ như sau:
1. Cô Kim Hoàn: 300.000 VNĐ
2. Anh Rainy Vũ: 500.000 VNĐ

3. Cô Diệu Thạnh: 1.500.000 VNĐ
4. Hội từ thiện Phước Duyên: 1.800.000 VNĐ ( 1 người / bao thư 150,000 )
5. Chị Hoàng Lan: 500.000 VNĐ
6. Chị Thu Thuỷ: 500.000 VND
7. Chị Kim Dung: 300.000 VNĐ
8. Chị Phú Hoa Trương: 100/000 VNĐ
9. Chị Nghi: 500.000 VNĐ
10. Chị An: 1.000.000 VNĐ
11: Chị Lê Thuỷ: 200.000 VNĐ
12: Cô Thuỷ U Kim Đỗ: 100.000 VNĐ

III. Tổng chi: 3.960.000 VNĐ gồm:
1. Gạo: 120 kg x 12.000 VNĐ = 1.440.000 VNĐ
2. Mỳ: 12 thùng x 60.000 VNĐ = 720.000 VNĐ
3. Bao thư: 12 bao x 150.000 = 1.800.000

IV: Thu - Chi: 7.300.000 - 3.960.000 = 3,340,000 VNĐ

V. Tổng quỹ cuối kỳ 23 = 10.334.000 + 3.340.000 = 13.674.000 VNĐ