CLB Hạnh Nguyện xin được tổng kết chương trình "Hạt Gạo Hạnh Nguyện" lần thứ 25 như sau:
I. Tổng thu: 2.800.000 VNĐ bao gồm danh sách đính kèm như sau:
1. Chị Dung: 300.000 VNĐ
2. Chị Phú Hoa Trương: 100.000 VNĐ

3. Chị Lan: 500.000 VNĐ
4. Cô Hương Dương: 200.000 VNĐ
5. Chị Loan Lê: 200.000 VNĐ
6. Cô Diệu Thạnh: 1.500.000 VNĐ

II. Tổng chi: 4.290.000 VNĐ
1. Gạo: 13 bao (10kg) x 12.000 VNĐ = 1.560.000 VNĐ
2. Mì: 13 thùng x 60.000 VNĐ = 780.000 VNĐ
3. Bao Thư: 13 x 150.000 VNĐ = 1.950.000 VNĐ

III. Thu - chi = - 1.490.000 VNĐ
IV. Quỹ kỳ 24: 11.784.000 VNĐ
V. Quỹ còn lại kỳ 25: 10.294.000 VNĐ

taichinh hatgao