Phương danh quý MTQ trợ duyên Bát nui kỳ 68

8. Hang Dang: 500.000 VNĐ
9. Gia đình: Balamat: 200.000 VNĐ

Phương danh quý MTQ trợ duyên Bát nui kỳ 68

1. Gia đình cô Mai: 500.000 VNĐ
2. Trần Quốc Dung: 1.000.000 VNĐ

I. TỔNG THU: 5.800,000 VND bao gồm danh sách ủng hộ sau đây:
1/ Chị Thuỷ và chị Thuỳ: 1.000.000 VNĐ
2/ Chị Nghi: 500.000 VNĐ

Tri ân các mạnh thường quân đã ủng hộ chương trình Hạt Gạo Hạnh Nguyện lần thứ 20 - Mừng xuân Mậu Tuất 2018
1/ Chị Thuỷ và chị Thuỳ: 1.000.000 VND
2/ Chị Nghi: 500.000 VND

A/ KHOẢN THU: 14.194.000 VNĐ (1)
>>> Danh sách ửng hộ bổ sung:
- Chị Ánh: 1.000.000 VNĐ
- Cô Mai: 500.000 VNĐ

Phương danh quý MTQ trợ duyên Bát nui kỳ 67
---------------------------
1. Cô Bích và bạn: 2.000.000 VNĐ
2. Chị Nghi: 500.000 VNĐ

Phương danh quý MTQ trợ duyên chương trình "Di Lặc vui xuân - Mậu Tuất - 2018"
1/ Cô Hân Lê: 4.000.000 VNĐ
2/ Chị Lan: 2.000.000 VNĐ
3/ An Breanda: 2.000.000 VNĐ

A/ TỔNG THU: 1.800.000 VNĐ
- chị Nghi: 500.000 VNĐ
- cô Thủy: 200.000 VNĐ

I. TỔNG THU: 6.900.000 VNĐ bao gồm:
1/ Hội Từ thiện Phước Duyên: 1.650.000 VND (11 bao thư: 150.000 VNĐ/bao)
2/ Cô Diệu Thạnh: 1.500.000 VNĐ

Tri ân những tấm lòng vàng ủng hộ chương trình "Hạt gạo Hạnh Nguyện" lần 19:
1/ Hội Từ thiện Phước Duyên: 1,650,000 VND (11 bao thư: 150.000 VNĐ/bao)
2/ Cô Diệu Thạnh: 1.500.000 VNĐ
3/ Anh Ninh Văn Trường 1.000.000 VNĐ