Phương danh quý MTQ trợ duyên Bát nui kỳ 67
---------------------------
1. Cô Bích và bạn: 2.000.000 VNĐ
2. Chị Nghi: 500.000 VNĐ

Phương danh quý MTQ trợ duyên chương trình "Di Lặc vui xuân - Mậu Tuất - 2018"
1/ Cô Hân Lê: 4.000.000 VNĐ
2/ Chị Lan: 2.000.000 VNĐ
3/ An Breanda: 2.000.000 VNĐ

A/ TỔNG THU: 1.800.000 VNĐ
- chị Nghi: 500.000 VNĐ
- cô Thủy: 200.000 VNĐ

I. TỔNG THU: 6.900.000 VNĐ bao gồm:
1/ Hội Từ thiện Phước Duyên: 1.650.000 VND (11 bao thư: 150.000 VNĐ/bao)
2/ Cô Diệu Thạnh: 1.500.000 VNĐ

Tri ân những tấm lòng vàng ủng hộ chương trình "Hạt gạo Hạnh Nguyện" lần 19:
1/ Hội Từ thiện Phước Duyên: 1,650,000 VND (11 bao thư: 150.000 VNĐ/bao)
2/ Cô Diệu Thạnh: 1.500.000 VNĐ
3/ Anh Ninh Văn Trường 1.000.000 VNĐ

A/ KHOẢN THU:
- HIỆN KIM: 11.850.000 VNĐ
- HIỆN VẬT:
+ 12 phần quà tặng
+ 02 nồi cơm điện

A/ KHOẢN THU: 3.200.000 VNĐ
>>> Danh sách ủng hộ bổ sung:
An: 200.000 VNĐ (tk)
Chị Nghi: 300.000 VNĐ
Chị Ánh: 500.000 VNĐ

1. Quỹ lần 17 còn 7.361.000 VNĐ
2. Các khoản tiếp nhận kỳ thứ 18
Tổng cộng 3.100.000 VNĐ
Kỳ 18 có tiếp nhận bổ sung của cô Diệu Thanh 1.500.000 VNĐ, bé Ngân 300.000 VNĐ.

Phương danh những tấm lòng vàng đã phát tâm ủng hộ chương trình Hạt Gạo Hạnh Nguyện lần thứ 18.

1/ Chị Kim Dung 300.000 VNĐ
2/ Chị Hoàng Lan 500.000 VNĐ

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 65:

1/ Một PT: 200.000 VNĐ
2/ Diệu Hạnh: 500.000 VNĐ