Tiếp tục cập nhật phương danh quý hội viên nuôi heo công đức lần 6
---------------------------
27/ Duyen Nguyen: 500.000 VNĐ
28/nhóm GiaDinh Balamat(200.000 VNĐ) - Nga Trần(100.000 VNĐ) - Hien20k(100.000 VNĐ) - Anh Thư(HoaTâm)(100.000 VNĐ) - Anh Đài(Điệu Phương)(100.000 VNĐ) - Anh Tuấn(Pháp Đức)(100.000 VNĐ) - Trương Dũng(Pháp Hạnh)(100.000 VNĐ) Liên Bich(100.000 VNĐ) - Diệu Dương(100.000 VNĐ)

A/ Tổng thu: 21.150.000 VNĐ
>>>DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG BỔ SUNG:
26/ Đức Siêu Thị: 300.000 VNĐ
27/ Lưu Thị Thanh Thảo: 500.000 VNĐ

Tổng kết thu - chi chương trình bát nui kỳ 58:

I. TỔNG THU: 3.500.000 VNĐ trong đó bao gồm các mạnh thường quân ủng hộ bổ sung như sau:
1/ Ms Thân: 500.000 VNĐ
2/ Ms Cầm 200.000 VNĐ

Phương danh quý thành viên hùn phước cúng dường trường hạ chùa Phổ Quang (danh sách cập nhật ngày 10/7)
https://www.facebook.com/events/413975688996017/
----------------------------
- Thời gian cúng dường: 9h00 ngày 16/7/2017 (23/6/Đinh Dậu)
- Số lượng chư Tăng: 75 vị hành giả

Phương danh quý thành viên hùn phước cúng dường trường hạ chùa Phổ Quang (danh sách cập nhật ngày 7/7)
https://www.facebook.com/events/413975688996017/
----------------------------
- Thời gian cúng dường: 9h00 ngày 16/7/2017 (23/6/Đinh Dậu)
- Số lượng chư Tăng: 75 vị hành giả

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 58:

1/ Ms Mai Phương: 200.000 VNĐ
2/ Ms Yến: 200.000 VNĐ

1. Quỹ lần 13 còn 4.620.000 VNĐ

2. Các khoản tiếp nhận lần thứ 14
Tổng cộng 3.400.000 VNĐ tiền ủng hộ

Phương danh quý thành viên hùn phước cúng dường trường hạ chùa Phổ Quang (danh sách cập nhật ngày 3/7
https://www.facebook.com/events/413975688996017/
----------------------------
- Thời gian cúng dường: 9h00 ngày 16/7/2017 (23/6/Đinh Dậu)
- Số lượng chư Tăng: 75 vị hành giả

Phương danh quý thành viên hùn phước cúng dường trường hạ chùa Phổ Quang
https://www.facebook.com/events/413975688996017/
----------------------------
- Thời gian cúng dường: 9h00 ngày 16/7/2017 (23/6/Đinh Dậu)
- Số lượng chư Tăng: 75 vị hành giả

Tổng kết thu - chi chương trình bát nui kỳ 58:

I.TỔNG THU: 3.600.000 VNĐ
Danh sách ủng hộ bổ sung:
1. Cô Thân: 500.000 VNĐ
2. Cô Ngoãn: 500.000 VNĐ