Phương danh quý mạnh thường quân trợ duyên chương trình "Quốc tế thiếu nhi - Tình thương vang khắp" (danh sách cập nhật ngày 30/5)
https://www.facebook.com/events/766167273560841/
----------------------------

7. Cô Hướng Dương: 200.000 VNĐ
8. Cô Thủy U Kim Do: 200.000 VNĐ

Phương danh quý mạnh thường quân trợ duyên chương trình "Quốc tế thiếu nhi - Tình thương vang khắp" (danh sách cập nhật ngày 28/5)
https://www.facebook.com/events/766167273560841/
----------------------------
1. Một Phật tử: 500.000 VNĐ
2. Cô Thân: 1.000.000 VNĐ

CLB xin chân thành cảm niệm những tấm lòng vàng đã trợ duyên cho chường trình Hạt Gạo Hạnh Nguyện lần thứ 13.

Danh sách cập nhật ngày 24/5

1. Chị Lê Thi Hồng 75 kg gạo
2. Cô Hương Dương 200.000 VNĐ
3. Vô Thường 200.000 VNĐ

Phương danh quý mạnh thường quân, phát tâm chương trình "Cúng dường gieo duyên tăng ni sinh thi vào học viện khóa 12" cập nhật ngày 23/5
- Thời gian thực hiện: 9h00 sáng đến 4h00 chiều ngày 04/6/2017
- Địa điểm: học viện Phật giáo tại TPHCM cở sở 2 (Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh ,HCM)
- Số lượng cúng dường: 2000 Tăng Ni

Phương danh quý mạnh thường quân, phát tâm chương trình "Cúng dường gieo duyên tăng ni sinh thi vào học viện khóa 12" cập nhật ngày 19/5
- Thời gian thực hiện: 9h00 sáng đến 4h00 chiều ngày 04/6/2017
- Địa điểm: học viện Phật giáo tại TPHCM cở sở 2 (Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh ,HCM)
- Số lượng cúng dường: 2000 Tăng Ni

Phương danh quý mạnh thường quân, phát tâm chương trình "Cúng dường gieo duyên tăng ni sinh thi vào học viện khóa 12" cập nhật ngày 17/5
- Thời gian thực hiện: 9h00 sáng đến 4h00 chiều ngày 04/6/2017
- Địa điểm: học viện Phật giáo tại TPHCM cở sở 2 (Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh ,HCM)
- Số lượng cúng dường: 2000 Tăng Ni

Phương danh quý mạnh thường quân, phát tâm chương trình "Cúng dường gieo duyên tăng ni sinh thi vào học viện khóa 12" cập nhật ngày 15/5
- Thời gian thực hiện: 9h00 sáng đến 4h00 chiều ngày 04/6/2017
- Địa điểm: học viện Phật giáo tại TPHCM cở sở 2 (Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh ,HCM)
- Số lượng cúng dường: 2000 Tăng Ni

Phương danh quý mạnh thường quân, phát tâm chương trình "Cúng dường gieo duyên tăng ni sinh thi vào học viện khóa 12" cập nhật ngày 14/5
- Thời gian thực hiện: 9h00 sáng đến 4h00 chiều ngày 04/6/2017
- Địa điểm: học viện Phật giáo tại TPHCM cở sở 2 (Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh ,HCM)
- Số lượng cúng dường: 2000 Tăng Ni

Phương danh quý mạnh thường quân, phát tâm chương trình "Cúng dường gieo duyên tăng ni sinh thi vào học viện khóa 12"
- Thời gian thực hiện: 9h00 sáng đến 4h00 chiều ngày 04/6/2017
- Địa điểm: học viện Phật giáo tại TPHCM cở sở 2 (Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh ,HCM)
- Số lượng cúng dường: 2000 Tăng Ni

Thông báo
* Tổng kết thu chi chương trình "Hạt gạo Hạnh Nguyện" lần 12.

1. Qũy lần 11 còn: 5.195.000 VNĐ