Mùa Báo hiếu nhớ cha công dưỡng dục,
Hội Vu Lan nhớ mẹ nghĩa sanh thành" .
Dù mai nay con trẻ có nên danh,
Công đức ấy mẹ cha con ghi nhớ.
----------------------------------

Hình ảnh từ buổi lễ cúng dường chư Tăng nhân mùa Vu Lan báo hiếu của BTC CLB Hạnh Nguyện tại tư gia Bến Tre.

cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
cungduongm...
 
 

Thư viện video

ANVIEN TV - ĐẠO PHẬT TRÊN QUÊ ...
1H
CLB Hạnh Nguyện- Từ thiện ở ...
9M