Tặng 350 phần trung thu các em tại Long Vĩnh; 140 cụ già và 73 em tại mái ấm "Mai Ngàn"

Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...
Trao tặng ...