Chương trình đã diễn ra tốt đẹp. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Gửi mọi người vài hình ảnh của chương trình.

Hat gạo Hạ...
Hat gạo Hạ...
Hat gạo Hạ...
Hat gạo Hạ...
Hat gạo Hạ...
Hat gạo Hạ...
Hat gạo Hạ...
Hat gạo Hạ...
Hat gạo Hạ...
Hat gạo Hạ...
Hat gạo Hạ...
Hat gạo Hạ...