“Bát cháo yêu thương ấm nghĩa tình
Cho người hoạn nạn vững niềm tin
Cho đời gắn chặt bao thân ái
Chia sẻ yêu thương nối kết tình”

bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26
bát nui 26